Εταιρικό-Εμπορικό Δίκαιο

 

 

· Νομική υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία κάθε νομικής μορφής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, κλπ) αναφορικά με θέματα που ανακύπτουν κατά την δραστηριότητα της, τη δομή της και εν γένει τις σχέσεις των μετόχων-εταίρων μεταξύ τους.

· Τροποποιήσεις προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών

· Μεταβιβάσεις μετοχών, εταιρικών μεριδίων

· Παραστάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις και σύνταξη πρακτικών ΓΣ και ΔΣ

· Διαπραγμάτευση και κατάρτιση των πάσης φύσεως Εμπορικών Συμβάσεων, συναλλακτικών όρων και συμφωνιών

· Οργάνωση και λειτουργία εμπορικών και προσωπικών εταιρειών

· Αγορά και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Αδειοδοτήσεις, Νομικός Έλεγχος Εταιρειών

· Τραπεζικές συμβάσεις

· Διαφήμιση

· Αδειοδοτήσεις Εκπαιδευτικών δομών (ΚΔΒΜ, ΙΕΚ κλπ), υποβολή πλήρους φακέλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση της άδειας εκπαιδευτικής δομής στην Γραμματεία Δια βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και ΕΟΠΠΕΠ

· Παροχή νομικών συμβουλών σε εταιρείες για την συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

· Ακάλυπτες επιταγές, αξιόγραφα, διαταγές πληρωμής, εγγυητικές επιστολές